Přeskočit navigaci

Mezinárodní konference „Kvalita - klíč k úspěchu”
11. - 12. listopadu 2008, Praha

Mezinárodní konference s názvem "Kvalita - klíč k úspěchu", která se konala ve dnech 11. a 12. 11. 2008 v Praze, je vrcholem každoročních akcí k měsíci kvality v České republice.

Jednání delegátů probíhala v několika sekcích. Je potěšitelné, že se hodně hovořilo okvalitě ve vzdělávání a podmínění kvality v organizacích vzdělanými a proškolenými zaměstnanci. Běžnou realitou současných podnikatelů je úspora nákladů na vzdělávaní a školení, protože podnikatelé nejsou přesvědčeni o efektivnosti školení. Jednak je to z důvodu široké nabídky školení na trhu, která mají velmi nízkou úroveň, jsou vedena "samozvanými" neodbornými školiteli a jen těžko se odlišují předem od těch užitečných školení. Jednak je to proto, že při velké fluktuaci pracovní síly podnikatel nechce školit pracovníka, který mu brzy uteče. Z opačné strany musíme ke škodě podnikatelů říci, že nejsou schopni efektivně využívat vzdělané a zkušené pracovníky, proto je ani nemají ochotu motivovat a platit, což je jedním z důvodu zvýšené fluktuace.

Také se hovořilo o softwarové podpoře výroby a managementu s tím, že často neodborný odhad potřeb software a snaha dodavatele SW prodávat vedou k vysokým nákladům na takovou podporu a pořízení neužitečných softwarových modulů. Efektivní využívání software vyžaduje kromě uvedeného také dobře zaškolenou obsluhu, přičemž působí zase trendy uvedené v odstavci výše.

Poprvé se na tomto fóru hodně hovořilo o prestiži certifikací, která v posledních několika letech velmi utrpěla masovým rozšířením, neodbornými poradci i laxním přístupem certifikačních auditorů. Hledají se cesty ke zvyšování důvěryhodnosti certifikací, ale jednoznačný názor v této věci ještě zdaleka neexistuje a ti, kteří profitují z certifikačního byznysu, jej budou jen těžko opouštět. Především z tohoto důvodu bude cesta zvyšování prestiže certifikací obtížná a bude trvat dlouho.

Některé certifikační firmy již založily České národní certifikační fórum (CNCF), které se bude zasazovat o důvěryhodné certifikace. Členové CNCF podepsali etický kodex, ve kterém se zavazují k dodržování etických zásad při certifikačních auditech, které často v dnešní době nejsou dodržovány. Rovněž Český institut pro akreditaci doporučuje certifikačním firmám etický kodex, jehož zásadami by se měli řídit všichni auditoři.

Bylo konstatováno, že nedílnou součástí auditů musí být prověřování shody činnosti organizace s legislativními požadavky. Sledování a aplikace legislativy sice není jednoduchá záležitost, ale organizaci, která nezná legislativní požadavky vztahující se k prováděným činnostem/ výrobkům, nebo má problémy s jejich zajišťováním, nemůže být vystaven/ prodloužen certifikát. Tato připomínka se týká aplikace libovolných norem systému managementu.

Pro rok 2009 se připravuje revize normy ČSN EN ISO 9001. Vedoucím pracovníkům organizací a všem nezasvěceným do detailů této revize normy je třeba říci, že se jedná spíše o "kosmetické" terminologické a formulační úpravy této normy velmi nešťastně zdůvodňované snahou o přiblížení se k normě ČSN EN ISO 14001 (vždyť původně struktura normy 14001 byla přibližována struktuře normy ČSN EN ISO 9001). V navrhované revizi normy se neobjevuje žádný nový požadavek. Originál revidované normy ČSN EN ISO 9001 bude v organizacích asi požadován certifikačními auditory stejně jako proškolení k nové normě, proto se jich prodá velké množství a kursy k revidované normě budou mít velkou návštěvnost.

Pravidelné každoroční akce k měsíci kvality v České republice dávají tušit, že kvalita je zajímavé téma, ale je skutečně všeobecný zájem o dosahování kvality, nebo je spíše zájem o vyvolání dojmu kvality? Musíme se podívat na kvalitu ze dvou směrů. Jeden směr je vnímání kvality očima spotřebitele, druhý směr jsou oči výrobce. Realitou zůstává, že spotřebitelé mají zájem o kvalitu, ale mezi výrobci často převládá snaha o pouhé vyvolání dojmu kvality, což je často dle ekonomických a marketingových studií nákladově mnohem efektivnější. Velmi mnoho se investuje do reklamy a propagace kvality v době prodeje (té zdánlivé kvality), již velmi málo se hovoří o "zbytkové" kvalitě produktu po dnech, měsících či letech používání!

Dávám do pléna řečnické otázky, na které budeme hledat odpovědi v každodenním životě:

Je trh ovládán kvalitou nebo cenou?
Vyplatí se více investovat do kvality nebo do marketingu?
Lze produkovat levně a kvalitně?

Petr Valošek, RNDr.
listopad, 2008