Přeskočit navigaci

KROK - RNDr. Petr Valošek
nabízené služby a zásady řešení projektu

Přehled nabízených služeb

1. Systémy managementu
Efektivní řízení vyžaduje dostatek přesných informací a údajů. Máte mechanismus, jak je systematicky získávat a používat? Víte, které aktuální legislativní požadavky se na vaše činnosti a výrobky vztahují? Znáte nebezpečí, kterým musíte čelit, a související míry rizik v oblastech vašeho podnikání? Tyto otázky a také další požadavky systémových norem ISO 9001 (kvalita), ISO 14001 (životní prostředí), OHSAS 18001 (bezpečnost) i dalších norem vám pomůžeme efektivně vyřešit a dokumentovat v uceleném (integrovaném) systému řízení vaší společnosti.
2. Analýzy rizik
Pomůžeme vám se zpracováním analýzy rizik, zaškolíme vás a odpovídajícím způsobem navrhneme dokumentaci. Každá činnost má svoje rizika, ale znáte jejich míry? Nespoléhejte na paušální kopie dokumentů. Nejenom z důvodu zákona, ale i pro váš klid je vhodné znát míru rizik dříve, než nežádoucí událost nastane.
3. Metrologie
Má naměřený údaj nějakou vypovídací schopnost? Je měřidlo vhodné k měření a má optimální vlastnosti a cenu? Které požadavky Zákona o metrologii se na vás vztahují? Pomůžeme vám stanovit a dokumentovat způsob udržování měřidel a také rozhodnout, co musíte, můžete a nemusíte ověřovat nebo kalibrovat.
4. Využití sluneční energie a odpadního tepla
Hledáte cestu snižování nákladů na energie? Velmi efektivní je využívání sluneční energie nebo odpadního tepla ze stávajících provozů k výrobě tepla nebo elektrické energie. Každý případ vyžaduje podrobnou analýzu, kterou můžeme zajistit, doporučit řešení i seznámit zájemce s praktickými aplikacemi.
5. Programy podpory podnikání
Peněz není v podnikání nikdy dost, proto si o ně musíte umět také zažádat. Není to jednoduché, ale ani nepřekonatelné. Pomůžeme vám najít vhodný dotační program a připravit související náležitosti.
6. Trénink managementu
Hluboké a aktuální znalosti pracovníků jsou nezbytným předpokladem pro kvalitní řízení a trvalé zlepšování činností a procesů. Pomůžeme vám určit potřeby tréninku a školení pro pracovníky vaší organizace a také je na základě plánu realizovat.
7. Příprava žádostí o dotace
Žádostí o dotace v oblasti výzkumu a vývoje mají svoje specifika. Na jedné straně je úžasná myšlenka, ovšem na druhé straně je způsob její prezentace a zdůvodnění. Je politováníhodné, když je dobrý nápad zmařen často proto, že je podán nesrozumitelně nebo s fatálními chybami. Na základě bohatých zkušeností s hodnocením projektů doporučujeme nejvhodnější řešení a formulaci podnikatelského záměru.

Hlavní zásady při řešení projektu

Naše konzultační práce vychází z níže uvedených zásad:

  • Každý projekt se řeší na základě smlouvy s klientem, ve které jsou uvedeny předpoklady spolupráce, očekávané výsledky a realizační termíny. Nezbytnou součástí každé smlouvy je rovněž specifikace míry začlenění pracovníků klienta do projektu.
  • Předpokládáme úzkou spolupráci s vedoucími pracovníky/ odborníky společnosti, od kterých získáváme informace, kteří rozhodují o vhodných řešeních, připomínkují a aplikují zpracované postupy a dohlížejí nad vedením stanovených záznamů. O míře začlenění jednotlivých pracovníků do procesu řešení systému rozhodne porada vedení. Tato otázka je prodiskutována během osobního setkání před započetím prací. Pro většinu pracovníků společnosti není práce na zavádění systému managementu významnější zátěží stávající pracovní doby.
  • Řešení projektu garantují a provádějí odborníci s vysokoškolským vzděláním, širokým přehledem, bohatými provozními zkušenostmi a praxí z účastí na mnoha certifikačních auditech.
  • Na základě informací získaných během konzultací připravujeme úpravy procesů a návrhy dokumentů, které ve společnosti předkládáme k připomínkování odpovědným pracovníkům. Základem popisu činností ve firmě je procesní schéma. Jednotlivé procesy jsou popisovány blokovým schématem a jednotným popisem vstupů, výstupů a parametrů procesu. Zpracované výsledky předáváme v tištěné podobě, a pokud je to možné, i v elektronické podobě. Požadavky na úpravy procesů, dokumenty a jejich rozsah minimalizujeme tak, aby byly splněny a doloženy co nejdříve základní požadavky pro certifikaci systému a zajištěna jejich maximální srozumitelnost a možnost dalších úprav. Na pracovnících společnosti pak spočívá odpovědnost implementace dokumentovaných postupů a vedení stanovených záznamů (pokud se tak dosud neprovádělo, nebo se provádělo jinak).
  • K certifikaci systému managementu je přizván nezávislý akreditovaný orgán, jehož výběr záleží na klientovi s tím, že můžeme poskytnout doporučení a vlastní zkušenosti v závislosti na činnosti a představách klienta.
  • Trvale sledujeme a upozorňujeme klienty na možnosti dotací a podpor řešených projektů, které jsou v konkrétní situaci aplikovatelné a pomáháme připravit podklady pro žádosti.