Přeskočit navigaci

Překlad revidované normy ČSN EN ISO 9001
(duben 2009)

Dne 1. dubna 2009 byl vydán český překlad revidované normy ISO 9001. Anglický originální text této revidované normy byl vydán v listopadu roku 2008.

V národní předmluvě k českému překladu se uvádí, že revize normy ISO byla provedena s cílem vyjasnit text normy. Revize nezavádí žádné nové požadavky, ovšem změny v českém textu byly provedeny na mnoha místech. Byly odstraněny některé nedostatky dřívějšího českého překladu. Změny byly tak provedeny i v místech, kde originální anglický text zůstává beze změn. Byly provedeny změny českých termínů (např. termín "jakost" se mění na "kvalita"), byly použity jiné formulace nebo jen přehozen slovosled. Takové změny jsou pro běžného uživatele matoucí, nepřinášejí žádnou přidanou hodnotu, zamlžují podstatu problémů při aplikaci požadavků uvedené normy a pouze zdůrazňují uživateli, že tato norma je o formulacích, termínech a papírech, nikoli o plnění požadavků. Dá se říci, že i přes některé formulační nedostatky původní verze byla revize zbytečná, protože nepřináší žádné nové požadavky na uživatele. Spíše by bylo třeba vyjasnit a sjednotit výklady a přístupy certifikačních auditorů.

Pozitivní na textu revidované normy jsou upřesnění některých požadavků poznámkami a lepší volba českých termínů, což usnadní organizacím v některých případech pochopení požadavků a obhajobu jejich přístupu u auditu. Pokud by se ovšem certifikační auditoři drželi textu nerevidované normy a nezaváděli vlastní výklad požadavků, který není podložen textem normy, revizi by nebylo zapotřebí. Z toho vyplývá, že norma musela být revidována především pro pochopení certifikačních auditorů, nikoli pro organizace.

V souvislosti s revidovanou normou se již nyní se objevují požadavky certifikačních auditorů na přepracování příručky systému managementu, minimálně alespoň změnu termínu "jakost" na "kvalita". Doporučuji bránit se takovým požadavkům, protože kvalita produktu, řízení organizace nebo procesů na tomto rozhodně nestojí. Takové změny je vhodné začlenit do příštího vydání dokumentu, které bude ovšem nutné z jiných, podstatnějších důvodů v organizaci.

Celkově můžeme shrnout, že revize normy ISO 9001 nebyla nutná, pouze příslušný technický výbor ISO si splnil s několikaletým zpožděním svůj závazek. Revize proběhla v poklidném duchu stávajícího formalizování aplikace procesních přístupů a dalších normativních požadavků a komercionalizace systému jejich certifikace.

Z výše uvedeného vyplývá, že na hojně pořádaných celodenních školeních pro zástupce organizací k revidované normě v podstatě není o čem hovořit, pokud tato školení nejsou koncipována jako opakování znalostí normativních požadavků nebo výměna zkušeností při provádění auditů.

V současné době zůstává klíčovým problémem klamání zákazníků formálním vykazováním kvalitativních vlastností produktů a masovým rozšířením formálních certifikátů všeho druhu, které nemají oporu v plnění příslušných normativních požadavků. Pokud tento klíčový problém nebude vyřešen, je jakékoli zpřesňování normativních požadavků a "pilování" formulací a termínu jen ztrátou času, viz také aktuální příspěvek "Dilema kvality reálné a kvality dokladované v každodenním životě" na konferenci "Kvalita 2009".

Petr Valošek, RNDr.